Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Madeleine
Denneweg 67
2514 CE Den Haag
info@madeleinelingerie.nl
tel: +31-70-3644480
BTW NL182218314B01
KVK 27306318
 
Artikel 1- Definities
1.1 Madeleine is een winkel in merkkleding voor lingerie, bad-, nacht- en beenmode, welke fysiek dan wel via www.madeleinelingerie.nl bezocht kan worden.

Artikel 2- Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.madeleinelingerie.nl, zijn bij deze Algemene Verkoopwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel van het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Allle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Madeleine worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Madeleine ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3- Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Madeleine is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de redden aan de klant medegedeeld.
 
Artikel 4- Prijzen
4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTw. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzenkosten via onze website gecommuniceerd.
4.2 de verzendkosten van bestellingen binnen Nederland van minder €50, bedragen €6,75. Voor verzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage  in de verzendkostenafhankelijk van het betreffende land.
4.3 Madeleine kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 5- Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Mocht u na be bestelling geen bevestiging hebben ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@madeleinelingerie.nl. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. Betaling is mogelijk door IDEAL, Paypal of vooruit betaling. In geval van betaling vooruit middles overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Madeleine te zijn ontvangen, waarna de bestelling in behandeling genomen wordt.
5.2 de klant geeft Madeleine toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
 
Artikel 6- Levering
6.1 Madeleine streeft ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertragingen ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst heeft bericht (dit enkel als het artikel direct leverbaar is). De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Madeleine zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.
6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
 
Artikel 7- Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Madeleine verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8- Retourneren en omruilen van artikelen
Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
De klant is echter gehouden het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retouren en/of ruilingen (hierna: retouren) gelden enkele voorwaarden:
8.1 Artikelen, die u via www. Madeleinelingerie.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
*Het artikel mag niet gedragen en/of gewassen zijn (panty’s en kousen, sieraden en haaraccessoires zijn uitgesloten voor ruilen/retourneren.
*De artikelen nog in de orginele staat van verzending zijn, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking° worden geretourneerd. °(°wanneer er stickers en/of tekst op de originele verpakkingen worden aangebracht zal de retour worden geweigerd)
*De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd zijn.
*Onvolledig ingevulde retourformulieren zullen niet verwerkt worden.
*Goederen die zijn aangekocht met een korting kunnen niet worden geretourneerd.
8.2 Madeleine accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.
8.3 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren bij onze winkel te Den Haag. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.
8.4 Madeleine verzorgt éénmaal gratis de ruiling van de zending. Is het artikel na de ruiling niet juist en u zou nog weer een andere maat willen ontvangen dient u vooraf de porto kosten aan ons over te maken.
 
Artikel 9- Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een item niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden. Dit kan d.m.v. telefonisch contact met ons op te nemen of een e-mail sturen aan info@madeleinelingerie.nl.
Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 14 werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.3 beschreven.
9.2 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.
 
Artikel 10- Annulering van uw bestelling
10.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te versturen aan info@madeleinelingerie.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Madeleine het betaalde bedrag uiterlijk binnen 7 werkdagen. Madeleine zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorgdragen.
 
Artikel 12- Overmacht
Madeleine heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Madeleine gehouden is tot enige schadevergoeding , tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
Artikel 13- Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Denneweg 67
2514 CE Den Haag
info@madeleinelingerie.nl
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze voorwaarden mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Madeleine